جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941030151349914 توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد
الهام حیدری
فهیمه کشاورزی
مهدی الیاسی
لاله جمشیدي
2 13941107151155937 بررسی بسترهای مناسب جهت انتقال تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران
الهام حیدری
مریم فقیه‌ نصیری
3 139411141049411000 شناسایی قابلیت¬¬های اشتغال¬پذیری دانش¬آموختگان دانشگاه¬ها براساس نظریۀ داده بنیاد
الهام حیدری
محمد شرفی
4 139411141057141003 الگویی برای پیاده¬سازی نوآوری در برنامۀ درسي نظام آموزش عالي
الهام حیدری
محبوبه خسروی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)