آخرین شماره


شماره 7 سال 3
بهار 1394
دانلود فایل

1 - ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تكنيك تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعۀ برق ایران) ( DOI : 0)
( الهام حیدری - فهیمه کشاورزی - زین¬العابدین اکبرزاده )
2 - تببین مدل علّی چالش¬های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه¬های تخصصی کشور)مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبایی( ( DOI : 0)
( الهام حیدری - سیده طیبه موسوی امیری )
3 - شناسایی قابلیت¬¬های اشتغال¬پذیری دانش¬آموختگان دانشگاه¬ها براساس نظریۀ داده بنیاد ( DOI : 0)
( محمد شرفی - الهام حیدری )
4 - دانشگاه در ایران و همگرایی آن¬ها با مؤلفه¬های دانشگاه سازگار شونده (مطالعه موردی: دانشگاه علامه¬طباطبایی) ( DOI : 0)
( الهام حیدری - کامران مالک¬پور لپری )
5 - الگویی برای پیاده¬سازی نوآوری در برنامۀ درسي نظام آموزش عالي ( DOI : 0)
( محبوبه خسروی - الهام حیدری )
6 - شایستگی¬های اعضای هیأت علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی؛ تأمّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری ( DOI : 0)
( قاسم سلیمی - الهام حیدری - فهیمه کشاورزی )
7 - بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحوّل سازمانی ( DOI : 0)
( سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی )