مقاله


کد مقاله : 13941114114181006

عنوان مقاله : بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحوّل سازمانی

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 636

فایل های مقاله : 396 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی sm.tabatabaei@atu.ac.ir - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحوّل سازمانی مدیران شهرداری تهران است. این پژوهش، مطالعه¬ای از نوع همبستگی است که به بررسی گرایش به تحوّل سازمانی، براساس دو متغیّر هوش هیجانی و هوش فرهنگی پرداخته است. جامعۀ پژوهش 144 نفر از مدیران مناطق شهرداری تهران در سال 1393 هستند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 105 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده¬ها از آزمون هوش هیجانی گُلمن با 33 سئوال، پرسشنامۀ هوش فرهنگی آنگ و همکاران با 20 سئوال و پرسشنامۀ رهبری تحوّلی بس و آوولیو با 20 سئوال استفاده شد‌. پایایی پرسشنامۀ هوش هیجانی با ضریب آلفای کرونباخ 88/0، پرسشنامۀ هوش فرهنگی 86/ 0و پرسشنامۀ چندعاملی رهبری 78/0 تأیید شد. توصیف و تحلیل داده¬ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که بین هوش هیجانی و ابعاد آن (خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت اجتماعی) با گرایش به تحوّل سازمانی، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و از بین ابعاد هوش هیجانی، خودتنظیمی و خودبرانگیختگی، از قدرت بیش¬تری برای گرایش به تحوّل سازمانی برخوردار هستند. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین هوش فرهنگی و ابعاد آن (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) با گرایش به تحوّل سازمانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و از بین ابعاد هوش فرهنگی، هوش فرهنگی شناختی و رفتاری توانایی پیش‌بینی‌ گرایش به تحوّل سازمانی را دارند.