مقاله


کد مقاله : 1394111411001005

عنوان مقاله : شایستگی¬های اعضای هیأت علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی؛ تأمّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 638

فایل های مقاله : 790 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 قاسم سلیمی Salimi¬_shu@yahoo.com استادیار دکترا
2 الهام حیدری 10 - دانشجوی دکترا
3 فهیمه کشاورزی 11 - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تحوّلات دانشگاه‏های آینده به شایستگی‏ها، ابتکارات، سیاستگذاری‏ها وبرنامه‏های امروز توسعۀ حرفه‏ای اعضای هیأت علمی بستگی دارد. در اين مطالعه تلاش می‏شود تا از منظر دانشجویان، شایستگی‏های مورد انتظار اعضای هیأت علمی برای یک دهۀ آینده مورد بررسی قرار گیرد. جامعۀ آماري پژوهش حاضر شامل دانشجويان دکتری دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 93- 92 است. نمونه¬ای با حجم 214 نفر بر اساس روش نمونه¬گيري تصادفی نسبتی بر اساس جنسیّت و رشتۀ تحصیلی انتخاب شد. ابزار این پژوهش،پرسشنامۀ محقق‏ساخته شایستگی¬های اعضای هیأت علمی(با اقتباس از پژوهش کیفی هیأت و ویلیامز(2011)) است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان دکتری، مهم‏ترین شایستگی اعضای هیأت علمی در یک دهۀ آینده، شایستگی پژوهش خواهد بود، این در حالی است که در شرایط موجود، شایستگی تدریس اعضای هیأت علمی از وضعیّت مطلوب‏تری برخوردار است. بعلاوه این مطالعه آشکار نمود‏ که بین وضعیّت موجود و مطلوب شایستگی‏های تدریس، پژوهش، مشاوره، ارائۀ خدمات و همکاری و همیاری اعضای هیأت ‏علمی با همکاران شکاف زیادی وجود دارد. در پایان بین ابعاد مختلف شایستگی ارتباط معناداری یافت شد. با توجّه به اينکه مشابه اين مطالعه در ايران کاری انجام نشده است، اين مقاله به دانش موجود در زمینۀ دانش توسعه و بالندگی اعضای هیأت علمی و سیاستگذاری در این زمینه درکشور می‏افزايد، همچنین مقاله پیشنهاد‏هايی را جهت سیاستگذاری بالندگی اعضای هیأت علمی ارائه می‏دهد.