مقاله


کد مقاله : 139411141057141003

عنوان مقاله : الگویی برای پیاده¬سازی نوآوری در برنامۀ درسي نظام آموزش عالي

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 915

فایل های مقاله : 806 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محبوبه خسروی khosravi12m@yahoo.com استادیار دکترا
2 الهام حیدری 10 - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه¬های مؤثر بر اجرای نوآوری¬های آموزشی در نظام آموزش عالی ایران صورت گرفته است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش¬های کیفی ترکیبی و از نوع اکتشافی است. برای جمع¬آوری داده¬های مورد نیاز پژوهش ، از شيوۀ مصاحبۀ نيم ساخت يافته براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است و از ابزار پرسشنامه برای اخذ نظرات خبرگان برای تعیین اعتبار مدل و چارچوب پیشنهادی و همچنین اخذ نظرات آن¬ها در مورد اهمیّت هر یک از شاخص¬ها بر ساس طیف لیکرت و در قالب اعداد 9 گزینه¬ای استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حوزۀ آموزش و برنامه¬ریزی درسی(به عنوان خبرگان موضوع) است .نمونۀ پژوهش شامل 12 نفر از اساتید حوزۀ تغییر و نوآوری در برنامۀ درسی است. بر اساس نتایج پژوهش 6 دسته عوامل که بر اجرای نوآوری¬های آموزشی در نظام آموزش عالی ایران تأثیر مستقیم دارند شامل فرهنگ برنامۀ درسی، ویژگی¬های پذیرندگان نوآوری، ویژگی نوآوری، سیاست¬های محیط کلان، عوامل تسهیل کننده و عوامل محدود کننده، شناسایی شدند