مقاله


کد مقاله : 139411141052531001

عنوان مقاله : دانشگاه در ایران و همگرایی آن¬ها با مؤلفه¬های دانشگاه سازگار شونده (مطالعه موردی: دانشگاه علامه¬طباطبایی)

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 829

فایل های مقاله : 531 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام حیدری 10 - دانشجوی دکترا
2 کامران مالک¬پور لپری malekpour.k92@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، بررسی دانشگاه¬های ایران و همگرایی آن¬ها با مؤلفه¬های دانشگاه سازگار شوند است که به طور موردی دانشگاه علامه¬ طباطبایی را مورد بررسی قرار گرفته . روش پژوهش کمّی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ اعضاء هیأت علمی دانشگاه علامه ¬طباطبایی که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به خدمت بوده¬اند و تعداد آن¬ها برابر با 400 نفر بود، است که با اسفاده از روش نمونه گیری تصادفی 100 نفر به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع¬آوری داده¬ها پرسشنامۀ محقق ساخته¬ای بود که محقق پس از استخراج مؤلفه¬های دانشگاه سازگار شونده آن را در 46 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف 5 درجه¬ای لیکرت از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف تدوین کرده است. برای تعیین صحت روایی این ابزار از نظرات متخصصین و خبرگان در این زمینه استفاده شده است. و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است: که نتایج بدست آمده برای گویه¬ها 87/0 گزارش شده است. برای تحلیل داه¬ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در قسمت آمار توصیفی از آماره¬هایی از قبیل میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی استفاده و در سطح آمار استنباطی از آزمونT تک نمونه¬ای برای پاسخ به سؤالات پژوهش و از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی(HSD) برای مقایسـۀ متغیّرهای دموگرافیکی استفاده شد. طبق یافته¬های تحقیق هر شش مؤلفۀ دانشگاه سازگارشونده در دانشگاه علامه طباطبایی بیش¬تر از حد وسط گزارش شده¬اند. یعنی اینکه وضعیّت موجود دانشگاه علامه طباطبایی از نظر همگرایی با مؤلفه¬های دانشگاه سازگار شونده نسبتاً خوب است.