مقاله


کد مقاله : 139411141049411000

عنوان مقاله : شناسایی قابلیت¬¬های اشتغال¬پذیری دانش¬آموختگان دانشگاه¬ها براساس نظریۀ داده بنیاد

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 769

فایل های مقاله : 809 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد شرفی msharafi93@gmil.com - دکترا
2 الهام حیدری 10 - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی قابلیت¬های اشتغال پذیری در بین دانش آموختگان دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی می¬پردازد. روش تحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریۀ برخاسته از داده¬ها است. جامعۀ آماری پژوهش، دانش آموختگان کارشناسی ارشد بودند و شیوۀ نمونه¬گیری مورد استفاده، روش نمونه¬گیری هدفمند بوده است. اطلاعات لازم از طریق هدایت کلیات و مصاحبه نیمه ساختار یافته از 21 نفر از دانش آموختگان جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا مصاحبه¬ها تحلیل شده است. یافته ها: پدیده محوری پژوهش، اشتغال پذیری بود. بر اساس بررسی به عمل آمده اشتغال پذیری مفهومی چند وجهی است که دارای مجموعه¬ای از عوامل، شرایط، ویژگی¬ها و قابلیت¬ها است و در دنیای کنونی در صورتی که دانش آموختگان به مهارت¬های اشتغال پذیری تجهیز نگردند موفّق به یافتن شغل نخواهند شد. نتیجه گیری: نقطه عطف این تحقیق در مقایسه با تحقیقات قبلی شناسایی قابلیت¬های اشتغال پذیری به همراه عوامل، شرایط، زمینه و راهبردهای تقویت آن است و توجّه و تمرکز بر این امر مستلزم رویکرد و نگاه سیستماتیک است تا در کاهش بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی نقش ایفا نماید .