مقاله


کد مقاله : 13941114104646999

عنوان مقاله : تببین مدل علّی چالش¬های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه¬های تخصصی کشور)مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبایی(

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 750

فایل های مقاله : 984 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام حیدری 10 - دانشجوی دکترا
2 سیده طیبه موسوی امیری tayebehmusavi@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، تببین مدل علی چالش¬ها، موانع و محدودیت¬های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه¬های تخصصی کشور است که در این پژوهش، دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگ¬ترین دانشگاه تخصصی علوم¬انسانی در کشور، مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعۀ پژوهش فوق مشتمل بر اعضای هیأت علمی¬، مدیران و کارشناسان ستادی دانشگاه علامه طباطبایی بوده که به ترتیب شامل 413 و 124 نفر است. همچنین تعداد اعضای نمونه با بهره¬گیری از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه-گیری طبقه¬ای تصادفی، برابر با52 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی و 173 نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه بوده است. در اين پژوهش، ابتدا از طريق مطالعۀ گستردۀ مبانی نظری و تحقيقات پيشين در سطوح ملّی و بين¬الملّلی، مطالعۀ اسنادی منابع مرتبط در دانشگاه علامه طباطبايي و همچنين بر مبنای الگوی ولکواین(1999)، چالش¬ها، موانع و محدوديت¬های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه علامه طباطبایی در شش محور: الف) فرهنگ دانشگاهی، ب) مدیریتی- ساختاری، ج) علمی- حرفه¬ای، د) مالی- اعتباری، ه) قانونی- حقوقی و و) فناوری اطلاعات، شناسایی شده و بر آن اساس، مدل علّی پژوهش، تبيين گرديده است. سپس بر اساس چالش¬های شناسايي شده و همچنين تلفيق پرسشنامه¬های موجود در اين زمينه، پرسشنامه محقق¬ساخته پژوهش تدوين شده است. در ادامه، روايي صوری و محتوايي ابزار پژوهش، از طريق مصاحبه با 12 نفر از متخصصان و صاحبنظران اين حوزه تعيين گرديده و روايي سازه مربوط به اين ابزار، تأييد چالش¬های شناسايي شده در زمينۀ تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه علامه طباطبايي و همچنين مدل علّی مربوط به آن، از طريق تحليل عاملی تأييدی و روش معادلات ساختاری، صورت پذيرفته است. شايان ذکر است که پايايي پرسشنامۀ فوق با بهره¬گيری از ضريب آلفای کرونباخ، برابر با 95/0 محاسبه شده است. نتايج حاکی از آن است که تمامی چالش¬های شناسايي شده مطروحه، از سوی پاسخگويان مورد تأييد قرار گرفته و چالش مدیریتی- ساختاری نسبت به سایر چالش¬ها، از دیدگاه آنان، دارای اولویت بالاتری بوده است. علاوه بر آن، نتایج گویای آن است که تفاوتی میان دیدگاه¬های دو گروه از پاسخگویان در ارتباط با چالش¬های شناسايي شده، به تفکیک دانشکده و پست سازمانی، مشاهده نشده است.