مقاله


کد مقاله : 13941114104010998

عنوان مقاله : ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تكنيك تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعۀ برق ایران)

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 1120

فایل های مقاله : 870 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام حیدری 10 - دانشجوی دکترا
2 فهیمه کشاورزی 11 - دانشجوی دکترا
3 زین¬العابدین اکبرزاده z.akbarzadeh@stu.umz.ac.ir - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

چابکی این امکان را برای سازمان¬ها فراهم می¬آورد که با ارائۀ پاسخ¬های سریع، نوآورانه و خلاق، بقای خود را در محیط¬های پیچیده و دائماً در حال تغییر امروزی تضمین کنند. در همین راستا، تحقيق حاضر درصدد است تا شاخص‌هاي اصلي چابكي را در سازمان توسعۀ برق ايران مورد مطالعه قرار دهد. در ابتدا با استناد به ادبیات موضوعی، چهار معيار اصلي «اهرمي ‌كردن اثر افراد و اطلاعات»، «روابط همكارانه»، «اغناي مشتريان» و «غالب آمدن بر تغيير» انتخاب شدند. پس از طراحي پرسشنامه و تعیین روایی محتوا با نظر متخصصان دانشگاهی، داده‌های تحقیق از طریق نظرخواهی از خبرگان سازمان توسعۀ برق ایران جمع‌آوری شدند. سپس به منظور تعیین پایایی، سازگاری ماتریس مقایسه¬های زوجی با روش گوس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از تكنيك تصميم¬گيري چند معيارۀ فازي اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که، مهم‌ترين معیار در انتخاب واحد سازمانی چابک‌تر «روابط همکارانه» با درجه اهمّیّت (301/0) است. اين در حالي است كه در سازمان توسعۀ برق ايران، روابط همكارانه در رتبه سوم قرار گرفته است. لازم به ذکر است که، معیارهای اهرمی‌ کردن اثر افراد و اطلاعات با درجه اهمّیّت (277/0)، غالب آمدن بر تغییر با درجه اهمّیّت (238/0) و اغنای مشتریان با درجه اهمّیّت (184/0) مهم¬ترین معیارهای بعدی در انتخاب واحد سازمانی چابک‌تر محسوب می¬شوند. نتایج حاکی از آن است که، سازمان توسعۀ برق ایران به منظور حداقل¬سازی شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب چابکی سازمانی باید تمرکز بیش¬تری بر اولویت شاخص¬های¬ مؤثر بر چابکی سازمانی داشته باشد.