مقاله


کد مقاله : 13941107145040934

عنوان مقاله : ارائۀ مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران (مطالعۀ موردی: بانک پارسیان)

نشریه شماره : 5 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 1026

فایل های مقاله : 1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جعفر باقری‌نژاد jbagheri@Alzahra.ac.ir استادیار دکترا
2 الهام حیدری 10 - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن را منعکس می‌سازد، مدلی جهت شکل‌گیری نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران ارائه می‌شود. در واقع رابطۀ بین نوآوری باز به عنوان متغیر مکنون و عوامل اثرگذار بر آن در چارچوب مدلی تبیین می‌شود. در این راستا با مرور ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین یک مدل مفهومی نوآوری باز در صنعت بانکداری شامل سه سازه عمده: نظیر عوامل داخلی (منابع تکنولوژیک ،توانمندی جذب ایده‌ها)، عوامل خارجی(منابع دانش خارجی، تغییرات تکنولوژیک) وعوامل رابطه‌ای(اعتماد) طراحی شد. با انجام مصاحبه‌هایی با خبرگان امر در ارتباط با سازه‌های مدل مذکور و انجام تحلیل‌های آماری، اعتبارسنجی لازم بعمل آمد. سپس در یک مطالعۀ میدانی در بانک پارسیان با توزیع پرسشنامه، داده‌های مرتبط برای آزمون تأیید سازه‌ها، نشانگرها ومتغیر‌های مدل، گردآوری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نیز معادلات رگرسیون تعاملی در قالب تحلیل مسیر و کاربرد نرم افزارهای spss و Lisrel ، دادهها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و عوامل رابطه‌ای بین متغیرهای مکنون و مشاهده‌گر تبیین شدند. نتایج موأید آن است که در بعد داخلی منابع تکنولوژیک با شکل‌گیری نوآوری باز، رابطۀ مستقیم مثبت ندارد درحالی‌که توانمندی جذب ایده‌ها با شکل‌گیری نوآوری باز ، رابطۀ مثبت دارد. در بعد خارجی، منابع دانش خارجی و تغییرات تکنولوژیک با شکل‌گیری نوآوری باز، رابطۀ مثبت دارند. سرانجام در بعد عوامل رابطه‌ای، "اعتماد" با شکل‌گیری نوآوری باز، رابطۀ مثبت دارد. مدل این تحقیق با سازه‌ها ومتغیرهای مربوط می‌تواند در شکل‌گیری نوآوری باز در صنعت بانکداری مؤثر واقع شود و مد نظر سیاستگذاران وبرنامه‌ریزان بخش اقتصادی مذکور قرار گیرد.