مقاله


کد مقاله : 1394110713836931

عنوان مقاله : بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 845

فایل های مقاله : 626 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیداحمد محمدی حسینی hoseiniabbas72@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 الهام حیدری 10 - دانشجوی دکترا
3 فهیمه کشاورزی 11 - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

نوآوری به سازمآن‌ها کمک می‌کند تا در بازارهای پویا به مقابله با تلاطم محیط خارجی بپردازند و به اهداف بلند مدت دست یابند. یکی از اصلی‌ترین آغازگران نوآوری، یادگیری است. هدف اصلی از پژوهش حاضر عبارت است بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری و این که مؤلفه‌های یادگیری می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد نوآورانه داشته باشند. براین اساس، جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه سرپرستان و کارکنان شرکت تولیدی و صنعتی آب‌بند مازندران تشکیل می‌دهند. این تعداد شامل 400 نفر می‌باشند، که نمونۀ مورد مطالعه براساس جدول مورگان 196 نفر تعیین شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. در این پژوهش از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه‌ها میان 220 نفر از سرپرستان و کارکنان شرکت آب‌بند مازندران توزیع شد. روایی محتوایی دو پرسشنامه توسط تعدادی از صاحبنظران و متخصصین مدیریت و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عامل تأئیدی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد نوآورانه داشته باشد.