جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 7
شماره 7 سال 3
بهار 1394
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

چابکی این امکان را برای سازمان¬ها فراهم می¬آورد که با ارائۀ پاسخ¬های سریع، نوآورانه و خلاق، بقای خود را در محیط¬های پیچیده و دائماً در حال تغییر امروزی تضمین کنند. در همین راستا، تحقيق حاضر درصدد است تا شاخص‌هاي اصلي چابكي را در سازمان توسعۀ برق ايران مورد مطالعه قرار دهد. در ابتدا با استناد به ادبیات موضوعی، چهار معيار اصلي «اهرمي ‌كردن اثر افراد و اطلاعات»، «روابط همكارانه»، «اغناي مشتريان» و «غالب آمدن بر تغيير» انتخاب شدند. پس از طراحي پرسشنامه و تعیین روایی محتوا با نظر متخصصان دانشگاهی، داده‌های تحقیق از طریق نظرخواهی از خبرگان سازمان توسعۀ برق ایران جمع‌آوری شدند. سپس به منظور تعیین پایایی، سازگاری ماتریس مقایسه¬های زوجی با روش گوس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از تكنيك تصميم¬گيري چند معيارۀ فازي اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که، مهم‌ترين معیار در انتخاب واحد سازمانی چابک‌تر «روابط همکارانه» با درجه اهمّیّت (301/0) است. اين در حالي است كه در سازمان توسعۀ برق ايران، روابط همكارانه در رتبه سوم قرار گرفته است. لازم به ذکر است که، معیارهای اهرمی‌ کردن اثر افراد و اطلاعات با درجه اهمّیّت (277/0)، غالب آمدن بر تغییر با درجه اهمّیّت (238/0) و اغنای مشتریان با درجه اهمّیّت (184/0) مهم¬ترین معیارهای بعدی در انتخاب واحد سازمانی چابک‌تر محسوب می¬شوند. نتایج حاکی از آن است که، سازمان توسعۀ برق ایران به منظور حداقل¬سازی شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب چابکی سازمانی باید تمرکز بیش¬تری بر اولویت شاخص¬های¬ مؤثر بر چابکی سازمانی داشته باشد.
الهام حیدری - فهیمه کشاورزی - زین¬العابدین اکبرزاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : چابکی سازمانی ، فرآیند تحلیل شبکه¬ای فازی ، تاپسیس فازی ، سازمان توسعۀ برق ایران
هدف از پژوهش حاضر، تببین مدل علی چالش¬ها، موانع و محدودیت¬های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه¬های تخصصی کشور است که در این پژوهش، دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگ¬ترین دانشگاه تخصصی علوم¬انسانی در کشور، مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعۀ پژوهش فوق مشتمل بر اعضای هیأت علمی¬، مدیران و کارشناسان ستادی دانشگاه علامه طباطبایی بوده که به ترتیب شامل 413 و 124 نفر است. همچنین تعداد اعضای نمونه با بهره¬گیری از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه-گیری طبقه¬ای تصادفی، برابر با52 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی و 173 نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه بوده است. در اين پژوهش، ابتدا از طريق مطالعۀ گستردۀ مبانی نظری و تحقيقات پيشين در سطوح ملّی و بين¬الملّلی، مطالعۀ اسنادی منابع مرتبط در دانشگاه علامه طباطبايي و همچنين بر مبنای الگوی ولکواین(1999)، چالش¬ها، موانع و محدوديت¬های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه علامه طباطبایی در شش محور: الف) فرهنگ دانشگاهی، ب) مدیریتی- ساختاری، ج) علمی- حرفه¬ای، د) مالی- اعتباری، ه) قانونی- حقوقی و و) فناوری اطلاعات، شناسایی شده و بر آن اساس، مدل علّی پژوهش، تبيين گرديده است. سپس بر اساس چالش¬های شناسايي شده و همچنين تلفيق پرسشنامه¬های موجود در اين زمينه، پرسشنامه محقق¬ساخته پژوهش تدوين شده است. در ادامه، روايي صوری و محتوايي ابزار پژوهش، از طريق مصاحبه با 12 نفر از متخصصان و صاحبنظران اين حوزه تعيين گرديده و روايي سازه مربوط به اين ابزار، تأييد چالش¬های شناسايي شده در زمينۀ تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه علامه طباطبايي و همچنين مدل علّی مربوط به آن، از طريق تحليل عاملی تأييدی و روش معادلات ساختاری، صورت پذيرفته است. شايان ذکر است که پايايي پرسشنامۀ فوق با بهره¬گيری از ضريب آلفای کرونباخ، برابر با 95/0 محاسبه شده است. نتايج حاکی از آن است که تمامی چالش¬های شناسايي شده مطروحه، از سوی پاسخگويان مورد تأييد قرار گرفته و چالش مدیریتی- ساختاری نسبت به سایر چالش¬ها، از دیدگاه آنان، دارای اولویت بالاتری بوده است. علاوه بر آن، نتایج گویای آن است که تفاوتی میان دیدگاه¬های دو گروه از پاسخگویان در ارتباط با چالش¬های شناسايي شده، به تفکیک دانشکده و پست سازمانی، مشاهده نشده است.
الهام حیدری - سیده طیبه موسوی امیری
DOI : 0
کلمات کلیدی : دانشگاه ، دانشگاه¬ تخصصی ، دانشگاه پژوهی ، چالش¬¬¬ها
هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی قابلیت¬های اشتغال پذیری در بین دانش آموختگان دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی می¬پردازد. روش تحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریۀ برخاسته از داده¬ها است. جامعۀ آماری پژوهش، دانش آموختگان کارشناسی ارشد بودند و شیوۀ نمونه¬گیری مورد استفاده، روش نمونه¬گیری هدفمند بوده است. اطلاعات لازم از طریق هدایت کلیات و مصاحبه نیمه ساختار یافته از 21 نفر از دانش آموختگان جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا مصاحبه¬ها تحلیل شده است. یافته ها: پدیده محوری پژوهش، اشتغال پذیری بود. بر اساس بررسی به عمل آمده اشتغال پذیری مفهومی چند وجهی است که دارای مجموعه¬ای از عوامل، شرایط، ویژگی¬ها و قابلیت¬ها است و در دنیای کنونی در صورتی که دانش آموختگان به مهارت¬های اشتغال پذیری تجهیز نگردند موفّق به یافتن شغل نخواهند شد. نتیجه گیری: نقطه عطف این تحقیق در مقایسه با تحقیقات قبلی شناسایی قابلیت¬های اشتغال پذیری به همراه عوامل، شرایط، زمینه و راهبردهای تقویت آن است و توجّه و تمرکز بر این امر مستلزم رویکرد و نگاه سیستماتیک است تا در کاهش بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی نقش ایفا نماید .
محمد شرفی - الهام حیدری
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش عالی ، اشتغال پذیری ، دانش آموختگان ، نطریۀ داده بنیاد
هدف پژوهش حاضر، بررسی دانشگاه¬های ایران و همگرایی آن¬ها با مؤلفه¬های دانشگاه سازگار شوند است که به طور موردی دانشگاه علامه¬ طباطبایی را مورد بررسی قرار گرفته . روش پژوهش کمّی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ اعضاء هیأت علمی دانشگاه علامه ¬طباطبایی که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به خدمت بوده¬اند و تعداد آن¬ها برابر با 400 نفر بود، است که با اسفاده از روش نمونه گیری تصادفی 100 نفر به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع¬آوری داده¬ها پرسشنامۀ محقق ساخته¬ای بود که محقق پس از استخراج مؤلفه¬های دانشگاه سازگار شونده آن را در 46 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف 5 درجه¬ای لیکرت از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف تدوین کرده است. برای تعیین صحت روایی این ابزار از نظرات متخصصین و خبرگان در این زمینه استفاده شده است. و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است: که نتایج بدست آمده برای گویه¬ها 87/0 گزارش شده است. برای تحلیل داه¬ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در قسمت آمار توصیفی از آماره¬هایی از قبیل میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی استفاده و در سطح آمار استنباطی از آزمونT تک نمونه¬ای برای پاسخ به سؤالات پژوهش و از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی(HSD) برای مقایسـۀ متغیّرهای دموگرافیکی استفاده شد. طبق یافته¬های تحقیق هر شش مؤلفۀ دانشگاه سازگارشونده در دانشگاه علامه طباطبایی بیش¬تر از حد وسط گزارش شده¬اند. یعنی اینکه وضعیّت موجود دانشگاه علامه طباطبایی از نظر همگرایی با مؤلفه¬های دانشگاه سازگار شونده نسبتاً خوب است.
الهام حیدری - کامران مالک¬پور لپری
DOI : 0
کلمات کلیدی : دانشگاه ، دانشگاه¬های ایران ، دانشگاه سازگارشونده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه¬های مؤثر بر اجرای نوآوری¬های آموزشی در نظام آموزش عالی ایران صورت گرفته است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش¬های کیفی ترکیبی و از نوع اکتشافی است. برای جمع¬آوری داده¬های مورد نیاز پژوهش ، از شيوۀ مصاحبۀ نيم ساخت يافته براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است و از ابزار پرسشنامه برای اخذ نظرات خبرگان برای تعیین اعتبار مدل و چارچوب پیشنهادی و همچنین اخذ نظرات آن¬ها در مورد اهمیّت هر یک از شاخص¬ها بر ساس طیف لیکرت و در قالب اعداد 9 گزینه¬ای استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حوزۀ آموزش و برنامه¬ریزی درسی(به عنوان خبرگان موضوع) است .نمونۀ پژوهش شامل 12 نفر از اساتید حوزۀ تغییر و نوآوری در برنامۀ درسی است. بر اساس نتایج پژوهش 6 دسته عوامل که بر اجرای نوآوری¬های آموزشی در نظام آموزش عالی ایران تأثیر مستقیم دارند شامل فرهنگ برنامۀ درسی، ویژگی¬های پذیرندگان نوآوری، ویژگی نوآوری، سیاست¬های محیط کلان، عوامل تسهیل کننده و عوامل محدود کننده، شناسایی شدند
محبوبه خسروی - الهام حیدری
DOI : 0
کلمات کلیدی : برنامۀ درسی ، نوآوری در آموزش عالی ، آموزش عالی ، اجرای نوآوری درآموزش عالی
تحوّلات دانشگاه‏های آینده به شایستگی‏ها، ابتکارات، سیاستگذاری‏ها وبرنامه‏های امروز توسعۀ حرفه‏ای اعضای هیأت علمی بستگی دارد. در اين مطالعه تلاش می‏شود تا از منظر دانشجویان، شایستگی‏های مورد انتظار اعضای هیأت علمی برای یک دهۀ آینده مورد بررسی قرار گیرد. جامعۀ آماري پژوهش حاضر شامل دانشجويان دکتری دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 93- 92 است. نمونه¬ای با حجم 214 نفر بر اساس روش نمونه¬گيري تصادفی نسبتی بر اساس جنسیّت و رشتۀ تحصیلی انتخاب شد. ابزار این پژوهش،پرسشنامۀ محقق‏ساخته شایستگی¬های اعضای هیأت علمی(با اقتباس از پژوهش کیفی هیأت و ویلیامز(2011)) است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان دکتری، مهم‏ترین شایستگی اعضای هیأت علمی در یک دهۀ آینده، شایستگی پژوهش خواهد بود، این در حالی است که در شرایط موجود، شایستگی تدریس اعضای هیأت علمی از وضعیّت مطلوب‏تری برخوردار است. بعلاوه این مطالعه آشکار نمود‏ که بین وضعیّت موجود و مطلوب شایستگی‏های تدریس، پژوهش، مشاوره، ارائۀ خدمات و همکاری و همیاری اعضای هیأت ‏علمی با همکاران شکاف زیادی وجود دارد. در پایان بین ابعاد مختلف شایستگی ارتباط معناداری یافت شد. با توجّه به اينکه مشابه اين مطالعه در ايران کاری انجام نشده است، اين مقاله به دانش موجود در زمینۀ دانش توسعه و بالندگی اعضای هیأت علمی و سیاستگذاری در این زمینه درکشور می‏افزايد، همچنین مقاله پیشنهاد‏هايی را جهت سیاستگذاری بالندگی اعضای هیأت علمی ارائه می‏دهد.
قاسم سلیمی - الهام حیدری - فهیمه کشاورزی
DOI : 0
کلمات کلیدی : شایستگی اعضای هیأت ‏علمی ، توسعۀ¬حرفه‏ای اعضای هیأت ‏علمی ، دانشجویان دکتری، آینده
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحوّل سازمانی مدیران شهرداری تهران است. این پژوهش، مطالعه¬ای از نوع همبستگی است که به بررسی گرایش به تحوّل سازمانی، براساس دو متغیّر هوش هیجانی و هوش فرهنگی پرداخته است. جامعۀ پژوهش 144 نفر از مدیران مناطق شهرداری تهران در سال 1393 هستند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 105 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده¬ها از آزمون هوش هیجانی گُلمن با 33 سئوال، پرسشنامۀ هوش فرهنگی آنگ و همکاران با 20 سئوال و پرسشنامۀ رهبری تحوّلی بس و آوولیو با 20 سئوال استفاده شد‌. پایایی پرسشنامۀ هوش هیجانی با ضریب آلفای کرونباخ 88/0، پرسشنامۀ هوش فرهنگی 86/ 0و پرسشنامۀ چندعاملی رهبری 78/0 تأیید شد. توصیف و تحلیل داده¬ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که بین هوش هیجانی و ابعاد آن (خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت اجتماعی) با گرایش به تحوّل سازمانی، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و از بین ابعاد هوش هیجانی، خودتنظیمی و خودبرانگیختگی، از قدرت بیش¬تری برای گرایش به تحوّل سازمانی برخوردار هستند. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین هوش فرهنگی و ابعاد آن (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) با گرایش به تحوّل سازمانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و از بین ابعاد هوش فرهنگی، هوش فرهنگی شناختی و رفتاری توانایی پیش‌بینی‌ گرایش به تحوّل سازمانی را دارند.
سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هوش هیجانی ، هوش فرهنگی ، تحوّل سازمانی ، مدیران ، شهرداری تهران

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
مدیر مسئول :منصور معظمی
سردبیر :مسعود شفیعی
هیئت تحریریه :
جعفر توفیقی داريانی
مسعود شفیعی
منصور معظمی
محمدحسن محمدحسن پرداختچی
عباسعلی حاج کريمی
غلامعلي طبرسا
مهدي ابزري
محمود احمدپور داريانی
عبدالرحيم نوه‌ابراهيم
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده